KONKURRENCEBETINGELSER

ANSØGNINGENS OMFANG

For at deltage i konkurrencen skal du benytte ansøgningsformularen her. Formularen udfyldes så detaljeret som muligt inden for de angivne rammer og kan muligvis ikke besvares fyldestgørende på enkelte punkter. Bilag kan evt. vedlægges som yderligere dokumentation i begrænset omfang.

 

HVEM KAN DELTAGE?

 

Alle personer, der har en innovativ idé med relation til madspild og/eller fødevaretab. Det er ikke et krav for at deltage i konkurrencen, at ideen er taget i anvendelse eller har genereret omsætning, men det er en fordel at kunne vise hvordan ideen eller produktet skaber værdi og bliver rentabel. Du behøver heller ikke have et CVR-nummer for at deltage.

 

Flere personer kan gå sammen om et projektforslag

 

Projektforslaget kan indsendes i et samspil med en forskningsinstitution, en virksomhed og lignende, men afsenderen skal være fra en enkeltperson. Hvis et projektforslag baseres på et forskningssamarbejde, som er udført i samarbejde med medarbejdere fra en anden forskningsinstitution eller virksomhed, er det en forudsætning for deltagelse, at dette er anført, og at eventuelle rettigheder til projektet er søgt afklaret ved forslagets indsendelse. Vi opfordrer til, at eventuelle rettighedsmæssige elementer afklares med arbejdsgiveren/partneren inden fremsendelse af projektforslaget.

 

BEDØMMELSESKRITERIER

 

AKTUALITET

Er idéen relevant i forhold til madspild eller fødevaretab i et eller flere led af værdikæden? I hvor høj grad bidrager idéen til en løsning på en aktuel problemstilling?

 

TEKNOLOGISK OG VIDENSMÆSSIG NYHEDSVÆRDI

Er der tale om ny viden eller ny teknologi? Er der tale om aktiviteter, som på grundlag af ny viden udvikler nye muligheder, der ved udnyttelse reducerer eller forebygger madspild/fødevaretab?

 

EFFEKTIVITET

I hvor stort omfang vil ideen kunne reducere eller forebygge madspild/fødevaretab? Hvad vil de miljømæssige og økonomiske gevinster være?

 

REALISERBARHED

Er idéen realiserbar i henhold til såvel tekniske som økonomiske aspekter inden for rimelig tid?

 

HOLISTISK

Skaber projektet unødigt madspild eller negativt klimaaftryk et andet sted i værdikæden?

 

MODENHED

Er projektet på ideniveau eller er der allerede udviklet en version af teknologien/produktet og er denne blevet testet?

KVALIFIKATIONER
Hvem står bag projektet, og er der særlige kvalifikationer eller tidligere erfaringer inden for teamet at trække på? Ophavsmand, team eller partnere?

PROCES 

Alle ansøgninger bliver læst og vurderet af juryen. Heraf udvælges tre nominerede, der går videre til finalen, hvor de nominerede på 5-10 minutter skal pitche deres ide til vores jury på bedst mulig måde. Pitchrunden foregår som en del af SPISBAR' konferencen den 18. maj 2022. Alle ansøgere vil få at vide, om de er gået videre til finalen senest den 12. maj 2022.


Sidste frist for indsendelse af projektforslag er den 12. maj 2022 kl. 12.00.

JURY 

Juryen består af erhvervsmand og grøn investor, Tommy Ahlers, direktør og partner i tænkertanken DareDisrupt, ekspert i emergerende teknologier og digital transformation, Anders Hvid, bestyrelsesformand for ONE\THIRD og tidligere formand for Carlsberg Fonden, Flemming Besenbacher, ph.d. i forbrugeradfærd landechef for Too Good To Go. ekspert indenfor reduktion af madspild og partner i PlanMiljø, Mads Werge samt leder af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut, Nikolaj Ilsted Bech.

Juryens afgørelse er endelig. Juryens medlemmer har tavshedspligt om projektforslagenes indhold, men de kan søge faglig assistance hos eksterne sagkyndige, der underskriver en fortrolighedserklæring. 

De tre nominerede projekter offentliggøres ved pitch den 18. maj 2022. Projekterne samt personerne bag er hermed offentliggjort og kan efterfølgende indgå i pressemateriale, på ONE\THIRDs forskellige kanaler samt i materialer om og fra SPISBAR'.

PRÆMIE 

Der vil være en hovedpræmie og to andenpræmier. Hovedpræmien består af specialiseret rådgivning fra konsulenthuset PlanMIljø. Her vil Mads Werge, der er ekspert indenfor madspildsforebyggelse og udvikling af grønne forretningsstrategier, stå til jeres rådighed. Forløbet tilpasses den enkeltes behov, men I kan f.eks. få hjælp til udvikling af jeres forretningsstrategi for at øge salg, etablering af nye partnerskaber eller hjælp til at søge diverse fonde, f.eks. EUDP eller lignende. Herudover vil ONE\THIRD være kommunikationspartner i op til et år efter konferencen. Dette betyder, at I har adgang til et netværk af vigtige madspildsaktører og virksomheder, som kan skabe grobund for kommunikation og nye partnerskaber.

De to andenpræmier går til de øvrige nominerede og består af hjælp til f.eks. at søge nogle af de mindre fonde eller sparring på jeres forretningsstrategi.

Den samlede præmiesum har en værdi af 50.000 kr.

FORPLIGTELSER 

ONE\THIRD er ansvarlig for, at indsendte projekter behandles fortroligt og opbevares på forsvarlig vis. Alle deltagere vil blive underrettet, når deres projekt er modtaget og registreret.

ONE\THIRD forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencen og dennes vilkår uden varsel.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Konkurrencen afholdes af ONE\THIRD Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab, der vil kunne svare på spørgsmål i relation til konkurrencen.

 

Kontakt venligst:

kontakt@spisbar.info